GLB pilot

Met ‘mest voor eiwitrijk voer’, aanvoer van organische reststromen uit naastgelegen natuurbeheer, akkerbouw in strokenteelt met meer natuurinclusief teeltmanagement en aanleg van kruidenrijk grasland en natuurelementen wordt de Proeftuin Van Pallandtpolder actief gepositioneerd als voorbeeld en inspiratie van huidige en toekomstige gangbare agrarische ondernemers op Goeree-Overflakkee en daarbuiten. Via open dagen, sociale media bedrijfsbezoeken en lezingen zullen de opzet, aanpak en behaalde resultaten worden gedeeld. Door verbinding met en inzet van zowel het regionaal algemeen onderwijs, MBO Lentiz, AERES Hogeschool Dronten en HAS Den Bosch worden ook toekomstige agrarische ondernemers en actoren betrokken in deze pilot en de daarin behaalde resultaten.

Doel van de pilots

De pilot is een onderdeel van een serie van 3 pilots. Alle pilots zijn bedoeld om nieuwe en duurzamere manieren van landbouw te onderzoeken. De uitkomsten gebruiken we om nieuw beleid mee te maken.

Betrokken collectieven en
andere partijen

Louis Bolk Insituut

Van Iperen

M. Groenendijk Agro

Meer info

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”