Samenwerken aan innovatie (EIP)

In deze Proeftuin werken een akkerbouwer en een veehouder samen met Lentiz MBO om een realistische vorm van natuurinclusieve kringlooplandbouw gebaseerd op ‘eiwitrijk voer voor mest’ uit te werken voor de Zuid-Hollandse Delta, met minder kunstmest en emissies, meer biodiversiteit, weerbare gewassen en teeltsystemen, verbinding met de burger èn een goed verdienmodel. Deze integrale aanpak en samenwerking is de kern van de innovatie.

 

 

Met kennisinbreng van Louis Bolk Instituut en Sovon Vogelonderzoek Nederland, samenwerking met de lokale vereniging Natuur- en landschapsbescherming Goeree-Overflakkee en het agrarisch onderwijs bij Lentiz MBO in Middelharnis, is kennisontwikkeling, -toepassing en -verspreiding solide geborgd.

 

 

De natuurinclusieve Proeftuin in strokenteelt compleet met effectieve natuurelementen dient daarmee als een inspirerend, haalbaar en schaalbaar voorbeeld voor collega agrarische ondernemers, burgers en politiek in het Zuid-Hollands PPLG kerngebied Zuid-Hollandse Delta, en daarbuiten.

 

Doel van de EIP projecten

Het project kijkt naar vernieuwende activiteiten die passen bij kringlooplandbouw. Ook helpen de activiteiten mee bij het halen van natuur-, water- en klimaatdoelen. Deze doelen staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en 7e nitraatactieprogramma. Het project kan bestaan uit technische en sociale innovaties.

Betrokken collectieven en
andere partijen

Sovon

Lentiz MBO

Groenendijk Agro & Advies

Louis Bolk Instituut

Meer info

“Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”